Na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa wpływa ciąg mniej lub bardziej istotnych decyzji logistycznych. Często dogłębnie analizowanych, konsultowanych i opiniowanych przez specjalistów, a nieraz podejmowanych ad hoc przez pracowników. Każda firma ma swój rytm i wewnętrzne procedury wdrażania rozwiązań, a różne mechanizmy mogą przynosić odmienne efekty w zależności od warunków. Warto jednak pamiętać, że wszystkie te decyzje są jak smar, od którego zależy, czy w łańcuchu logistycznym nie skrzypi, a machina pracuje zawsze na optymalnym biegu. Symulacje logistyczne to najbezpieczniejszy i najefektywniejszy sposób testowania możliwych rozwiązań i podejmowania decyzji w obszarach produkcji i transportu.

Co to jest symulacja logistyczna?

Ujmując rzecz sumarycznie, symulacja projektu logistycznego to rodzaj doświadczenia przeprowadzonego w bezpiecznym, bo wirtualnym środowisku. Środowiskiem tym jest dokładnie odwzorowany, w oparciu o dostarczone przez firmę dane, model rzeczywistego systemu funkcjonującego w przedsiębiorstwie. Praca na stworzonym z pomocą specjalistycznego oprogramowania modelu pozwala nam przetestować kolejno szereg różnych rozwiązań i propozycji optymalizacyjnych, w oderwaniu od realnego łańcucha logistycznego. W wirtualnej rzeczywistości odtwarzamy, z uwzględnieniem jak największej ilości istotnych czynników, obszary produkcji, magazynowania i usług, następnie sprawdzamy, jak różne zmiany w konfiguracji mogą wpłynąć na usprawnienie procesów. Analizujemy wyniki, wyciągamy, wnioski, wskazujemy rozwiązania. Wszystko bez ingerencji w trwające procesy.

Wydajniej, szybciej, bezpieczniej

Nieefektywne zarządzanie łańcuchem logistycznym to problem, który ciążyć może na największych nawet firmach. Może być zupełnie niewidoczny, kiedy przyglądamy się poszczególnym ogniwom, ale kładzie cieniem na całkowitych wynikach przedsiębiorstwa. Opóźnienia produkcji i transportu, zniekształcenia prognoz popytu, gospodarka zapasami, to wszystko obszary potencjalnych strat. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą nadzorującym procesy logistyczne, interesuje Cię, jakich konkretnych i przydatnych informacji może dostarczyć symulacja logistyczna. Wirtualne środowisko pozwala na przetestowanie różnych rozwiązań, przy zróżnicowanych kombinacjach czynników. Analizując symulacje w takim środowisku, błyskawicznie wychwycić można ogniwa łańcucha wymagające poprawy. Wprowadzenie w prawdziwym łańcuchu logistycznym zmian symulowanych wcześniej z pozytywnym rezultatem wpłynie korzystnie na:

  • obniżenie kosztów (bezpośrednio rozumianych jako nakłady pracy i środków),
  • zwiększenie bezpieczeństwa,
  • zwiększenie wydajności i jakości.

Przebieg symulacji

Symulacja systemu logistycznego sama w sobie jest procesem szybkim i efektywnym. Zależnie od poziomu złożoności systemu firmy trwa od jednego do kilku dni i składa się z następujących etapów:

1. Modelowanie

Do programu symulacyjnego wprowadzamy pozyskane od klientów dane na temat systemu logistycznego ich przedsiębiorstwa. Powierzchnie produkcyjne i magazynowe, liczbę pracowników, tempo produkcji itd. Na bazie tych informacji oprogramowanie tworzy wierne odwzorowanie faktycznego łańcucha logistycznego, na którym możemy prowadzić testy.

2. Eksperymenty

Mając już do dyspozycji kompletny model wirtualny, możemy sprawdzać, jak w danym środowisku sprawdzą się różne rozwiązania optymalizacyjne, na przykład robotyzacja transportu wewnętrznego.

3. Synteza

Dzięki narzędziom symulacji otrzymujemy dokładną analizę kosztową wydajnościową różnych wariantów. Dokonujemy syntezy pozyskanych informacji, tworząc treściwy raport, przedstawiający zalecane kierunki rozwoju. Przygotowany w ten sposób raport może służyć zarówno do wdrożenia zmian w istniejącym systemie, jak również weryfikacji założeń nowego projektu logistycznego.

Oprogramowanie do symulacji logistycznej

Do pracy nad symulacjami wykorzystujemy innowacyjne oprogramowanie FlexSLIM. Jego atutem jest tworzenie czytelnych, sugestywnych wizualizacji 3D, które pomagają lepiej zrozumieć przebieg procesów logistycznych w firmie. Kiedy wszystkie ogniwa łańcucha logistycznego – hale produkcyjne, magazyny i jednostki transportu – obserwować można na ekranie monitora, łatwiej zrozumieć całość tego delikatnego mechanizmu naczyń połączonych. Symulacja przeprowadzona w formie wizualnej ułatwia wprowadzenie zmian infrastrukturalnych, przybliża analitykom danych i logistykom techniczny aspekt całego procesu.

Jakie potencjalne problemy logistyczne pomoże wyeliminować symulacja?

Jednym z częściej spotykanych problemów obniżających jakość procesu logistycznego jest przeciążenie personelu i sprzętu. Symulacja pozwoli wskazać obszary występowania problemów i ich rozwiązania pod postacią nowych podziałów zadań i ewentualnych możliwości automatyzacji. Zwróci uwagę na ogniwa, które na co dzień mogą umykać uwadze na szczeblu menedżerskim.

W przedsiębiorstwach zależnych od skomplikowanych procesów logistycznych wiele uwagi poświęca się na przykład transportowi zewnętrznemu – śledzeniu floty dostawczej, wyznaczaniu optymalnych tras i czynnikowi ludzkiemu, czyli kierowcom. Marginalizowana może być natomiast kluczowa kwestia transportu wewnętrznego czy szybkości rozładunku towaru. To tylko przykładowe części systemu, które usprawnić może symulacja w naszym programie.

Realne rozwiązania logistyczne dla firm

Przyjrzyjmy się bliżej wspomnianemu wcześniej transportowi wewnętrznemu. Jako transport wewnętrzny w łańcuchu logistycznym rozumiemy dostawy materiałów na linie produkcyjne, przewóz półproduktów między etapami produkcji oraz gotowych produktów między halą produkcyjną a magazynem lub miejscem załadunku. W tym pozornie drugorzędnym obszarze działania firmy zapada wiele decyzji wpływających na całą logistykę. Na przykład: jakimi trasami poruszają się pojazdy rozwożące towar po wewnętrznym terenie firmy.

Warto zastanowić się, czy ścieżki te można zoptymalizować. A także, czy lepiej zagospodarować można powierzchnie magazynowe, by ułatwić przemieszczanie się pomiędzy jej sektorami. Najczęściej stosowanymi w firmach środkami transportu wewnętrznego są wózki widłowe lub układnice paletowe dla większych partii produktów. W wielu systemach logistycznych świetnie sprawdzają się natomiast autonomiczne zrobotyzowane wózki AGV, które rozwiązują zarówno kwestie obciążenia personelu, jak i szybkości transportu wewnętrznego.

Dlaczego warto skorzystać z symulacji

Wracając do analogii rowerowej, możemy stwierdzić, że testowanie tych potencjalnie bardzo wydajnych rozwiązań w rzeczywistym systemie logistycznym firmy, będzie jak smarowanie łańcucha w trakcie jazdy z pełną prędkością. Albo będzie wymagać zatrzymania, albo zakończy się wywrotką. Bezpieczną alternatywą dla tych dwóch możliwości jest właśnie symulacja logistyczna. Posłużmy się ponownie przykładem wózków autonomicznych w transporcie wewnętrznym. Symulacja odpowie z góry na pytania, ile i jakiego typu robotów będzie potrzebować firma, aby zadania były wykonywane najefektywniej. Bez konieczności testowania czegokolwiek “na żywym organizmie”. Cel symulacji, w każdym obszarze działania przedsiębiorstwa, jest jeden. Maksymalizacja wydajności przy minimalizacji wydatków.