Polityka Prywatności

Administratorem danych jest Lean-Tech Sp. zo.o.. z siedziba w Łany, ul. Wesoła 2-4, 55-002 Kamieniec Wrocławski, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000423997 przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem .

W poniższym dokumencie termin RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Polityka Cookies

Pliki Cookies

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Lean-Tech Sp. z o.o. , Łany, ul. Wesoła 2-4, 55-002 Kamieniec Wrocławski. Strona https://lean-cart.pl/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Ciasteczka pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku Lean-Techm Sp. zo.o.  Pliki cookies zamieszczane przez Lean-Tech Sp. z o.o. zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele w jakich stosowane są pliki cookies

Lean-Tech  korzysta z plików cookies w celach:
• dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Rodzaje plików cookies

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w Portalu stosowane są następujące rodzaje:
• niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
• wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
• statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z Portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon.
W Przeglądarkach internetowych domyślnie dopuszcza się przechowywanie plików cookies na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik. W każdym czasie można dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu.
Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby pliki cookies nie były zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Poniżej wskazano adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:
• Mozilla Firefox
• Safari
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Opera
Na Portalu mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (takie jak: Facebook, Google+, LinkedIn). Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików cookies, dlatego warto pamiętać o zapoznaniu się z tymi zasadami. Lean-Tech Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów w Portalu.
Użytkownik, w celu zrealizowania praw o których mowa w art. 15-20 RODO, w odniesieniu do plików cookies ma również możliwość usunięcia ich poprzez przesłanie takiej prośby na adres biuro@lean-tech.pl wraz z dodatkowymi informacjami go identyfikującymi, to znaczy z numerem identyfikującym pliki cookies pochodzące z domeny Lean-Tech pozostawione w urządzeniu końcowym Użytkownika.
W celu poprawy jakości technicznej stron na Portalu wykorzystywane są także narzędzia analityczne firmy Google. Jeżeli Użytkownik nie chce aby jego dane osobowe w przyszłości były przetwarzane w systemach Google, może skorzystać z narzędzia Google i wybrać opcję: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest Lean-Tech Sp. z o.o.  z siedziba w Łany, ul. Wesoła 2-4, 55-002 Kamieniec Wrocławski, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000423997 przez  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  nr telefonu (+48) 71 324 15 70
będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy lub odpowiedzi na Państwa zapytanie do naszej firmy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:

1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

2) wymogi umowne – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

3) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Lean-Tech Sp. z o.o. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

4) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Lean-Tech Sp. z o.o.– wskazane  w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Lean-Tech Sp. z o.o. będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

1) w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że Lean-Tech Sp. z o.o. nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie.

2) w celu przygotowania wstępnej oferty handlowej.

3) w celu realizacji zawartej umowy z Lean-Tech Sp. z o.o.– oraz innych umów, w których są Państwo stroną.

4) w celu marketingu produktów i usług Lean-Tech Sp. z o.o.– własnych lub partnerów biznesowych za pomocą narzędzi internetowych oraz drogą elektroniczną i telefoniczną.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust 1 pkt. b, c oraz f

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż Lean-Tech Sp. z o.o.– podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Lean-Tech Sp. z o.o.–  np. audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Lean-Tech Sp. z o.o.– i w stosunku do niego.
Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Lean-Tech Sp. z o.o.– opierać się będzie na zasadzie dobrowolności lecz podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usług przez Lean-Tech Sp. z o.o.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów Lean-Tech Sp. z o.o. oraz przenoszenia danych osobowych.
Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

W przypadku udostępnienia przez Państwa dla Lean-tech Sp. zo.o. danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do dostępu do danych), zobowiązani są Państwo do poinformowania tych osób:

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych dla Lean-Tech Sp. z o.o.,

2) o tym, że Lean-Tech Sp. z o.o. jest administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3) o tym, że są Państwo źródłem, od którego Lean-Tech Sp. z o.o.–  pozyskała ich dane.

Lean-Tech Sp. z o.o. ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Google.

Lean-Tech Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.